Adatvédelmi tájékoztató

I. Az adatkezelő

Adatkezelő neve: Card Group Kft.
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 1119. Budapest. Andor u. 21
Cégjegyzékszám: 01-09-959344
Adatkezelés helye: 1184. Budapest. Lakatos u. 61-63
Telefonszáma: 06 1
E-mail címe: info@iglobe.hu

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A Card Group Kft. adatvédelmi eljárásokkal kapcsolatos szerződéses partnere a Dimensa Kft. (1132 Bp. Radnóti Miklós u.2 VI.em.)

https://dimensa.hu

adatvédelem@iglobe.hu

partner@dimensa.hu

tel: 06 1 236 0960

III. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Az adatkezelés jogalapja a cég szerződéses jogviszonya alapján a szerződés pontos teljsítéséhez szükséges feltételek megteremtése. Az adatkezelést az érdekelt fél önkéntes hozzájárulása alapján vagy szerződéses alapon másik fél által a Card Group Kft. rendelkezésére bocsájtott adatok tekintetében végzi.

1. Kapcsolatfelvétel

Jelen honlapon található kapcsolatfelvétel célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. A cég levelezőrendszerébe érkezett személyes adatokat minden esetben a vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeljük. A kapcsolatfétel alapvetően létrejön a webshop látogatásával. Személyes adatok kezelésének tekintetében a Card Group Kft. akkor jár el, amikor az ügyfél a webshopból valamilyen terméket megrendel.

2. Számlázás

Amennyiben a megrendelő valamely szolgáltatást vagy termékemet megrendel, általában szerződéses jogviszony jön létre, a Card Group Kft. számlát állít ki az elvégzett munka díjazásáról illetve a termék ellenértékéről, melyre jogszabály kötelezi a vállalkozást, ehhez szükségszerű a megrendelő adatai. Számlázási név és címe, és az email címe, amelyen az adatokat egyeztetésre kerülnek. Ebben az esetben is előfordulhat a személyes adatok kezelése, amelyeknek a védelme szintén a jelen adatvédelmi tájékoztató körében van szabályozva.

3. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapra megjelnített telefonszám az ügyfelek kényelmét szolgálja. Az ilyen módon megismert személyes adatok tekintetében is a cég munkatársai a személyes adatok vonatkozásában is megfelelő adatvédelmi belső eljárásrendet követik.

IV. Sütik („Cookies”) kezelése

A cookie olyan információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) közvetlenül nem tartalmaznak személyes információkat, de alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközö tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után a böngészőből törlődik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenység korlátozására lehetőség van, de azt a felhasználónak a saját eszközén kell megoldania. A korábbi web-es látogatások során elhelyezett adatfájlokat a felhasználó törölheti, ennek pontos módjáról böngésző beállításai eszköztárban lehetséges.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, a cookie tár törlésre kerüljön.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az Card Group Kft. által használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat tárol a felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap a felhasználó, amikor először az oldalra látogat. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A weblap behívásával a kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Az oldalon használt sütik listája: (https://iglobe.hu)

_utm.gif google-analytics
Collect google-analytics
Impression.php/# facebook.com
r/collect iglobe.hu
_utma iglobe.hu
_utmb iglobe.hu
_utmc iglobe.hu
_utmt iglobe.hu
_utmz iglobe.hu
_ga iglobe.hu
_gat iglobe.hu
_gid iglobe.hu

V. Hozzájárulás visszavonása

 • Hozzájáruláson alapul adatkezelés (lásd fentieket) a következő tevékenységeknél:

 • Web. oldal technikai kapcsolatfelvétel

 • telefonon történő kapcsolatfelvétel

 • A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

 • A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

VI. Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Ezek alapján az adatkezelés jogalapja a törvényi megfelelősség.

Szolgáltatás megrendelését követően a megrendelőkkel létrejött szerződés esetében előfordulhat,hogy szerződésbe személyes adatok is kerülnek. A szerződés teljesítésének feltétele, hogy ezeket az adatokat a cég megismerje.

VII. Jogos érdek megnevezése

Üzleti partnerek, megrendelő, szerződéses partnerek vezetőinek vagy kapcsolattartóinak elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeli a Card Group Kft.. üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értjük, akikkel a cég együtt dolgozik egy-egy megrendelés teljesítése során, pl. megbízó partner marketing felelőse, aki a meghatározott munkákra megbízást, utasítást ad.

VIII. Az adatok tárolásának időtartama

Kapcsolatfelvételi űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de hathavonta felülvizsgálat

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év

Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig

https://iglobe.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. miután a felhasználó törli az eszközéről azokat a felhasználó és a cookie párosítására a webshopban már technikailag nem lehetséges.

GA látogatottsági statisztika – 26 hónap

IX. Biztonsági intézkedések

A Card Group Kft. megfelelő szintű biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A cég a teljes munkafolyamatira bevezette a biztonsági eljárásrendeket. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vette a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

X. Adatkezelésben érintettek

A Card Group Kft. egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltató:

shoprenter.hu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Elektronikus számlázás:


infocentrum számlázó rendszer: infocentrum.hu

telefon: +36 30 916-8888

számlázz számlázó rendszer: szamlazz.hu

Analtika:

Google Analytics

Google Inc. Mountain View, CA, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

XI. Harmadik országba továbbítás

Az európai szabályok szerinti harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val adatvédelmi megfelelőségi határozat hatályos (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), oldalon lehet megtekinteni.

XII. Az érintett jogai

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldal látogatói, ügyfelek, partnerek jogosultak információt kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik tekintetében adatkezelés van-e. Amenyiben ilyen van, jogosultak megismerni az alábbi információkat:

 • adatkezelés céljai

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,

 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre a cég rendelkezésére bocsájtja. Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, úgy az információkat a cég szintén elektronikus formátumban bocsájtja az adatkérő rendelkezésére ettől eltérően, ha, az érintett másképp kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. Helyesbítéshez való jog

Weboldal (https://iglobe.hu) látogatói, ügyfelek, partnerek jogosultak arra, hogy kérésre a tárolt adatok tekintetében a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítésre kerüljenek. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről a Card Group Kft. minden olyan címzettet tájékoztat, akinek bármilyen módon előezteesen a személyes adatot megkülde. Az érintettet kérésre a cég tájékoztatást küld azon partnerekről, amelyek személyes adataik vonatkozásában érintettek.

3. Törléshez való jog

Az iglobe.hu üzemeltetője indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfel adatait, az adat tulajdonosának egyedi kérésére.

 • Kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a cég gyűjtötte vagy más módon kezelte.

 • A megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 • A megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

 • a személyes adatok jogalapja nem tisztázott.

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A Card Group Kft. az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett (ügyfél/megbízó/weboldal látogató) kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak. A törlésről minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelő, amelynek a személyes adat rendelkezésére lett bocsájtva.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél/megbízó/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amenyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig

 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfél / megbízó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • a felhasználó / ügyfél / megbízó tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfelem / megbízóm hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelet / megbízót előzetesem tájékoztatni szükséges.

 • A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adat bármilyen közölve lett.

5. Adathordozáshoz való jog

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap,az ügyfél/megbízó/a weboldal látogatója jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6. Tiltakozás joga

Az ügyfél / megbízó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ebben az esetben a személyes adatokat a vállalkozás nem kezeli tovább. Ettől eltekintve az egyéb más törvényi kötelezettségű adatkezelések jogosultsága megmaradnak.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Card Group Kft. közvetlenül nem végez automatizált profilalkotást. Ellenben harmadik fél képes a Card Group kft.-től függetlenül felhasználói profil alkotására.

XIII. Panasz kezelésének módja

A személyes adatokat a Card Group Kft. a legnagyobb körültekintéssel kezeli. A cég alkalmazottai, alvállalkozói tisztában vannak a személyes adatok megvédésének fontosságával. Rendszeres oktatáson vesznek rész annak érdekében, hogy a mindenkor elérhető legjobb technológiai és adminisztratív eljárásokat alkalmazzák. Amennyiben mégis az ügyfél azt tapasztalja, hogy a cég nem tett meg minden tőle elvárható intézkedést a személyes adatok védelme érdekében, panasz benyújtásának van lehetősége.

Amennyiben vállalkozás az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jár el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

XIV. Automatizált adatfeldolgozás

A Card Group Kft. munkafolyamataiban előfordul automatizált gyártási folyamat. Ebben az esetben az autómatizálás csak és kizárólag a gyártási folyamatok optimalizálásra vonatkoznak.

XV. Az adatkezelések jogalapjának meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettem figyelembe

A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

XVI. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2019. június 16-án lép hatályba abban az esetben, amikor olyan új iránymutatások, állásfoglalások, szabályokozások válnak ismertté, a Card Group Kft. azokat a munkafolyamatiban alkalmazza.